Tranh tĩnh vật “Nho và rượu” | W16395

Mã: WKH 1926 2 Danh mục: